اعضا هیأت علمی


اعضا هیأت علمی

حسين آتشي
شماره داخلی : 2236
شماره مستقیم : 33413739 54 98+
فکس : 33413739 54 98+
پست الکترونیک : h.ateshy@hamoon.usb.ac.ir
میرمحمد خلیلی پور لنگرودی
شماره داخلی : 2813
شماره مستقیم : 31132813
فکس :
پست الکترونیک : a.khalilipour@eng.usb.ac.ir
مژگان ذاکری
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک :
رهبر رحيمي
شماره داخلی : 2450
شماره مستقیم : 31132450 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : rahimi@hamoon.usb.ac.ir
حسین زهدی فسائی
شماره داخلی : 2236
شماره مستقیم : 05431132236
فکس : 33413739 54 98+
پست الکترونیک : zohdi@eng.usb.ac.ir
مرتضي زيودار
شماره داخلی : 6440
شماره مستقیم : 31136440 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : mortaza@hamoon.usb.ac.ir
مسعود شايسته
شماره داخلی : دفتر گروه 6467
شماره مستقیم : 31136467 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : shayeste@hamoon.usb.ac.ir
فرهاد شهركي
شماره داخلی : 6476
شماره مستقیم : 31136476 - 054
فکس : 33447092 - 054
پست الکترونیک : fshahraki@eng.usb.ac.ir
جعفر صادقی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33446758 54 98+
فکس : 33443310 54 98+
پست الکترونیک : sadeghi@eng.usb.ac.ir
عبدالرضا صميمي
شماره داخلی : 6459
شماره مستقیم : 33426206 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : a.samimi@eng.usb.ac.ir
داود محبی كلهری
شماره داخلی : 6459
شماره مستقیم : 31136459 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : davoodmk@eng.usb.ac.ir
حمید مقدم دیمه
شماره داخلی : 2778
شماره مستقیم : 31132778 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : h.moghadam@eng.usb.ac.ir