دانشجویان


دانشجویان

دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی شیمی :

 

نام نام خانوادگی مقطع گرایش
سیده سعیده اختری كارشناسي ارشد  پديده هاي انتقال
نجمه  اخلاقی اردکانی دكترا مهندسي شيمي
محسن  فراهت كارشناسي ارشد  پديده هاي انتقال
مرتضی فنودی كارشناسي ارشد فرایندهای جداسازی
راضیه بیگمرادی دكترا مهندسي شيمي
علیرضا بینایی كارشناسي ارشد طراحي فرايند
روجا پرویزی مقدم دكترا مهندسي شيمي
ستار پروین دكترا مهندسي شيمي
فاطمه محسنی كارشناسي ارشد  پديده هاي انتقال
فاطمه  حمیدی كارشناسي ارشد فرایندهای جداسازی
عادل  تابعی دكترا مهندسي شيمي
فرشته توکلی دستجرد دكترا مهندسي شيمي
نرگس  سرگزی كارشناسي ارشد  پديده هاي انتقال
سارا رحیمی كارشناسي ارشد فرایندهای جداسازی
مصطفی جهرمی كارشناسي ارشد ترموسينتيك و كاتاليست
نفیسه جیرفتی دكترا مهندسي شيمي
سلمان حاجیان قیمی كارشناسي ارشد ترموسينتيك و كاتاليست
رویا حسن زاده كارشناسي ارشد  پديده هاي انتقال
حامد حسنخانی دكترا مهندسي شيمي
سمیرا حسینی رمقانی كارشناسي ارشد فرایندهای جداسازی
سمانه حمزه خانی دكترا مهندسي شيمي
سید عبدالمجید  خاکسار دكترا مهندسي شيمي
محمد رضا خانی كارشناسي ارشد ترموسينتيك و كاتاليست
مرضیه خدادوست دكترا مهندسي شيمي
مهران غفران مظفر كارشناسي ارشد فرایندهای جداسازی
زهره خلیفات دكترا مهندسي شيمي
مریم دراینده كارشناسي ارشد ترموسينتيك و كاتاليست
عباس  دریس زاده دكترا مهندسي شيمي
موسی دوست حسینی كارشناسي ارشد فرایندهای جداسازی
نازنین مهدی پور كارشناسي ارشد طراحي فرايند
فاطمه شجاعی كارشناسي ارشد ترموسينتيك و كاتاليست
محمد  ریاحین دكترا مهندسي شيمي
علی  کیخسروانی كارشناسي ارشد  پديده هاي انتقال
عبدالصالح زارعی دكترا مهندسي شيمي
رامین زارعی كارشناسي ارشد طراحي فرايند
رضوانه محمد پور كارشناسي ارشد  پديده هاي انتقال
میترا سادات سادات لواسانی دكترا مهندسي شيمي
فاطمه  سالارزایی دكترا مهندسي شيمي
منوچهر سالاری دكترا مهندسي شيمي
سید اسداله ستاری اسکویی دكترا مهندسي شيمي
شیما شریفی دكترا مهندسي شيمي
رویا شریفی كارشناسي ارشد طراحي فرايند
میلاد شفیعی كارشناسي ارشد ترموسينتيك و كاتاليست
محمدمهدی شهبازی كارشناسي ارشد ترموسينتيك و كاتاليست
حسین شهرکی دكترا مهندسي شيمي
زهرا ملایی كارشناسي ارشد فرایندهای جداسازی
صدیقه عزی كارشناسي ارشد پدیده های انتقال
شهاب الدین خورشیدی كارشناسي ارشد فرایندهای جداسازی
مرضیه علی نژاد كارشناسي ارشد فرایندهای جداسازی
ملیحه غفران پاکدل دكترا مهندسي شيمي
سید یاشا غیاثی دكترا مهندسي شيمي
مجتبی یوسفی كارشناسي ارشد فرایندهای جداسازی
طه قیامی دكترا مهندسي شيمي
سلما کارامد یزدان آباد دكترا مهندسي شيمي
میلاد کرمانی كارشناسي ارشد  پديده هاي انتقال
نسیم شهرویی كارشناسي ارشد فرایندهای جداسازی
حسین  کمانداری دكترا مهندسي شيمي
اسماعیل کوهستانیان دكترا مهندسي شيمي
بهروز کیانی طلایی دكترا مهندسي شيمي
زهرا لرفسایی كارشناسي ارشد فرایندهای جداسازی
حمیده مباشری شیری كارشناسي ارشد طراحي فرايند
فاطمه محمد زاده تازیانی كارشناسي ارشد  پديده هاي انتقال
فرشید  محمودی دكترا مهندسي شيمي
حسن محمودی كارشناسي ارشد ترموسينتيك و كاتاليست
عسکر مختاری نیا كارشناسي ارشد فرایندهای جداسازی
بهناز مرادی كارشناسي ارشد طراحي فرايند
رضا سید آبادی كارشناسي ارشد طراحی فرایند
مریم مزارعی ستوده دكترا مهندسي شيمي
حدیث  مصطفایی كارشناسي ارشد  پديده هاي انتقال
رعنا حسن پور كارشناسي ارشد طراحي فرايند
زهرا مفتاح كارشناسي ارشد طراحي فرايند
ریحانه ملکی كارشناسي ارشد  پديده هاي انتقال
سارا موسوی دكترا مهندسي شيمي
سید رضا موسوی قیداری دكترا مهندسي شيمي
الهام  نارویی دكترا مهندسي شيمي
محمد نعمت زاده دكترا مهندسي شيمي
فرزانه نعیمی راد كارشناسي ارشد طراحي فرايند
مهدیه نغزعلی كارشناسي ارشد طراحي فرايند
علی رضا نودهی دكترا مهندسي شيمي
محمد امین نوروزی كارشناسي ارشد فرایندهای جداسازی
محسن  نیک بخت كارشناسي ارشد طراحي فرايند
فرشاد همتایی پورشیرازی كارشناسي ارشد فرایندهای جداسازی
طاهره یزدانی پور دكترا مهندسي شيمي
فرشاد یعقوب زاده شادمهری دكترا مهندسي شيمي
وجیحه یوسفی دكترا مهندسي شيمي