پروژه های پژوهشی


پروژه های پژوهشی

لیست دانشجویان کارشناسی ارشد در حال تحصیل

نام و نام خانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی

گرایش

راهنمای اول

راهنمای دوم

مشاور

عنوان

مریم قصاب زاده سریزدی

9412954

طراحی فرایند

دکتر شهرکی

----

محمدرضا سردشتی بیرجندی

ارزیابی پیامدهای مختلف بر روی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان بوسیله نرم افزار PHAST

شاهین  خراجی

9406134

طراحی فرایند

دکتر صادقی

دکتر شهرکی

دکتر خلیلی پور

شبیه سازی و کنترل تقطیر واکنشی TAME به روش NMSS-PIP

سلمان حاجیان قمی

9405284

ترموسینتیک و کاتالیست

دکتر صمیمی

دکتر آتشی

--

بررسی میکروسکوپی ساختار کاتالیستها در طی غیر فعال شدن در عملیات راکتوری

کوثر  دیناروندی

9407344

ترموسینتیک و کاتالیست

دکتر آتشی

--

دکتر میرزایی

بهینه سازی محصولات واکنش و اثر شرایط عملیاتی در واکنش فیشر- تروپش روی کاتالیست آهن بر پایه آلومینا

هادی فرازی

9412554

ترموسینتیک و کاتالیست

دکتر محبی کلهری

--

نفیسه جیرفتی

 

رامین  معصومی

9414914

ترموسینتیک و کاتالیست

دکتر محبی کلهری

--

نفیسه جیرفتی

 

مهدیه  نغزعلی

9416324

طراحی فرایند

دکتر صمیمی

دکتر صادقی

اسماعیل کوهستانیان

آنالیز حساسیت و بهینه سازی شرایط عملیاتی و ساختار فرایند جداسازی CO2 با استفاده از حلال MEA

فرزانه نعیمی راد

9416314

طراحی فرایند

دکتر صادقی

--

دکتر خلیلی پور

طراحی حسگر نرم افزاری برای پیش بینی متغیرهای عملیاتی واحد نمکزدایی با تغییر مشخصات خوراک نفت خام ورودی پالایشگاه

رویا  شریفی

9517354

طراحی فرایند

دکتر شهرکی

دکتر صادقی

اسماعیل کوهستانیان

طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی فرایند هیبرید بر مبنای واحدهای CO2CPU  و فرایند جذب توسط حلال به منظور حذف CO2 از گازهای حاصل از احتراق

حدیث  مصطفایی

9513804

پدیده های انتقال

دکتر صمیمی

دکتر شکرا...زاده

سلما کارآمد

تصفیه پساب با استفاده از میکروجلبک آب شیرین و بررسی تأثیر شرایط محیط کشت بر رشد میکروجلبک و تصفیه پساب

فاطمه محمد زاده تازیانی

9513234

پدیده های انتقال

دکتر صمیمی

دکتر محبی کلهری

سیاوش صدیقیان

بررسی عوامل فرایندی موثر بر رشد و تکثیر ریزجلبک هماتوکوکوس پلوویالیس با هدف دستیابی به یک مدل فرایندی مناسب و افزایش تولید آن در شرکت زیست پالایشگاه ریز جلبک قشم

میلاد  کرمانی

9512184

پدیده های انتقال

دکتر صمیمی

دکتر محبی کلهری

راضیه بیگمرادی

مطالعه آزمایشگاهی شکست سلولی میکروجلبکها با اعمال میدان الکتریکی پالسی و اثر آن بر راندمان استخراج روغن

عسکر  مختاری نیا

9513474

فرایندهای جداسازی

دکتر رحیمی

---

میترا سادات لواسانی

بررسی سینی دو گذر برج دیوار میانی با ساخت و شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی

موسی  دوست حسینی

9505814

فرایندهای جداسازی

دکتر رحیمی

---

میترا سادات لواسانی

ساخت و شبیه سازی سینی ناودان لوله ای برج دیوار میانی

محمد امین  نوروزی

9515334

فرایندهای جداسازی

دکتر زیودار

---

---

شبیه سازی دینامیکی واحد بنزن- تولوئن (T-6002) شرکت پتروشیمی نوری

فرشاد  همتایی پور شیرازی

9515834

فرایندهای جداسازی

دکتر زیودار

---

---

شبیه سازی دینامیکی واحد پیش خوراک مجتمع پتروشیمی نوری

میلاد  شفیعی

9508994

ترموسینتیک

دکتر زیودار

---

---

تعیین سینتیک واکنش های ترانس آلکیلاسیون در راکتور (R-6501) مجتمع پتروشیمی نوری با استفاده از داده های عملیاتی

مریم  درآینده

9505614

ترموسینتیک

دکتر آتشی

---

دکتر میرزایی-

دکتر زهدی

مقایسه سرعت واکنش و شرایط راکتوری در واکنش فیشر-تروپش روی کاتالیست Ni/Al2O3  با Co/Al2O3 در راکتور بستر ثابت

حمیده مباشری شیری

9513094

طراحی فرایند

دکتر رزاقی

---

طاهره یزدانی پور

مطالعه آزمایشگاهی و عددی افت گرمای جابجایی آزاد در گیرنده خورشیدی استوانه ای همراه با پره های عمودی

ریحانه ملکی

9514184

پدیده های انتقال

دکتر محبی کلهری

---

نفیسه جیرفتی

بررسی عوامل موثر بر انعطاف پذیری و بهبود ساختار داربستهای رگ مصنوعی

مصطفی  جهرمی

9504044

ترموسینتیک

دکتر آتشی

---

دکتر میرزایی-

دکتر زهدی

مقایسه سرعت واکنش و شرایط راکتوری در واکنش فیشر-تروپش روی کاتالیست Fe/Al2O3  با Co/Al2O3 در راکتور بستر ثابت

محمد رضا  خانی

9504994

ترموسینتیک

دکتر آتشی

دکتر میرزایی

دکتر زهدی

مقایسه سرعت واکنش و شرایط راکتوری در واکنش فیشر-تروپش روی کاتالیست آهن بر پایه آلومینا ( Fe/Al2O3 ) با نیکل بر پایه آلومینا (Ni/Al2O3)  در راکتور بستر ثابت

بهناز  مرادی

9513544

طراحی فرایند

دکتر شهرکی

دکتر خلیلی پور

دکتر صادقی

شبیه سازی دینامیکی و کنترل بار حرارتی کوره واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه تبریز

رویا  حسن زاده

9504264

پدیده های انتقال

دکتر صمیمی

دکتر محبی کلهری

نفیسه جیرفتی

استفاده از روشهای نوین در افزایش راندمان پیل های سوختی میکروبی با بهبود ساختار آند

زهرا  لرفسایی

9513024

فرایند های جداسازی

دکتر شایسته

دکتر عباسیان

دکتر شفیعی آفارانی

سنتز و بررسی خواص فتوکاتالیستی و پارامغناطیسی نانوساختار CoFe2O4 به روش سونوشیمی

سمیرا سادات حسینی

9504514

فرایند های چداسازی

دکتر شایسته

دکتر عباسیان

دکتر شفیعی آفارانی

سنتز نانوساختار CuFe2O4 به روش امواج مافوق صوت و بررسی خواص فتوکاتالیستی آن

صدیقه  عزی

9510584

پدیده های انتقال

دکتر محبی کلهری

دکتر صمیمی

---

ساخت و استفاده غشاء سرامیکی زئولیتی برای پیل های سوختی میکروبی جهت تصفیه پساب شهری

اسماء طاهری نیا

9510224

طراحی فرایند

دکتر شهرکی

دکتر خلیلی پور

محمدرضا سردشتی بیرجندی

شبیه سازی و بهینه سازی برج تغلیظ گاز اسیدی در واحد بازیافت گوگرد

رامین  زارعی

9546314

طراحی فرایند

دکتر رزاقی

دکتر شهرکی

---

مطالعه آزمایشگاهی افزایش انتقال گرما در تبادلگر گرمایی پیوسته و لوله به کمک نوار تابیده شده

حامد  پور

9502814

فرایندهای جداسازی

دکتر شایسته

---

---

تهیه نانوفیلتر چند کاناله سرامیکی/ پلیمری برای حذف فلزات سنگین و رنگ آلی از پساب

زهرا  مفتاح

9548964

طراحی فرایند

دکتر رزاقی

دکتر شهرکی

---

مطالعه آزمایشگاهی افزایش انتقال گرما در لوله های تبادلگر گرمایی به کمک آشفته ساز جریان

علیرضا  بینایی

9502594

طراحی فرایند

دکتر شهرکی

دکتر صادقی

محمدرضا سردشتی بیرجندی

شبیه سازی دینامیکی و بررسی تغییرات غلظت CO2 و دمای کوره شکست حرارتی بر میزان گوگرد تولیدی. مطالعه موردی: واحد SRU پالایشگاه شماره 1 پارس جنوبی

حسن  محمودی

9513424

ترموسینتیک

دکتر رزاقی

دکتر شهرکی

---

مطالعه آزمایشگاهی اختلاط آرام در همزن ایستای تیغه ای اصلاح شده به منظور کاهش افت فشار

محمدمهدی  شهبازی

9509144

ترموسینتیک

دکتر رزاقی

---

طاهره یزدانی پور

طراحی، ساخت و تعیین زاویه بهینه گیرنده استوانه ای خورشیدی دارای پره حلقوی به منظور کاهش افت گرمای جابجایی

محسن  نیکبخت

9515484

طراحی فرایند

دکتر رزاقی

---

طاهره یزدانی پور

مطالعه عددی و آزمایشگاهی افت گرمای جابجایی آزاد در گیرنده نیمه استوانه ای در نسبت روزنه مختلف

سیده سعیده اختری

9500404

پدیده های انتقال

دکتر شایسته

دکتر آتشی

دکتر مهدی شیوا

بررسی عملکرد تقویت کننده ها در آمیزه رویه ی تایر سواری و تاثیر اصلاح کننده های سیلانی و نیز اثر برهم کنش با آلی رس

مرضیه عزیز نژادی

9510614

طراحی فرایند

دکتر رزاقی

دکتر شهرکی

طاهره یزدانی پور

مطالعه آزمایشگاهی ذخیره سازی انرژی گرمایی در دریافت کننده خورشیدی استوانه ای به کمک ماده تغییر فاز

زهرا ملایی

9549124

فرایندهای جداسازی

دکتر شایسته

دکتر صمیمی

--

مطالعه تجربی حذف آلاینده های آلی از آب با استفاده از جریان پیوسته عبور کننده از روی دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی ساختار معدنی متخلخل

زهرا زندی لک

9507644

طراحی فرآیند

 

دکتر شهرکی

دکتر صادقی

محمدرضا سردشتی بیرجندی

شبیه سازی دینامیکی و بررسی امکان سنجی حلال جایگزین در واحد شیرین سازی گاز ترش پالایشگاه جم

 

 

لیست دانشجویان دکتری در حال تحصیل

نام و نام خانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی

راهنمای اول

راهنمای دوم

مشاور

عنوان پایان نامه

فرامرز پژوه

8911755

دکتر شهرکی

دکتر صادقی

دکتر بزرگمهری

ارائه آلگوریتم کنترل غیرخطی جهت فرایندهای گسترده حاوی تأخیر زمانی      ( واحد وینیل استات مونومر)

عرفان  زیاری فر

9040935

دکتر رحیمی

دکتر زیودار

---

بررسی پارامترهای تأثیرگذار روی واکنش تبدیل DSO در طرح جایگزینی DSO بجای DMDS

مریم  مزارعی ستوده

9041035

دکتر زیودار

دکتر رحیمی

---

مطالعه CFD پدیده های انتقال در برج های تقطیر واکنشی به منظور طراحی بهینه

سید اسدا . . . ستاری اسکویی

9040535

دکتر شهرکی

دکتر صادقی

---

شبیه سازی مستقیم عددی فرایند های انتقالی واکنشی در سیستمهای حباب

عادل  تابعی

9053545

دکتر صمیمی

دکتر محبی کلهری

---

مطالعه عددی پدیده های انتقال در گرانول ساز بستر شارانیده واحد اوره با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

سیدیاشا  غیاثی

9053885

دکتر آتشی

---

علی نخعی پور- اکبر زمانیان

بررسی مقاومت انتقال جرمی بر مدل سینتیکی و گزینش چذیری واکنش فیشر- تروپش توسط نانوکاتالیست Co-Ni-Me با پایه سیلیکا

بهاره بیدار

9133505

دکتر شهرکی

دکتر صادقی

دکتر خلیلی پور

طراحی حسگر نرم افزاری داده محور به منظور پیش بینی برخط کیفیت محصول در برج های تقطیر به روش پارامتر وابسته به متغیر حالت

نفیسه جیرفتی

9133615

دکتر محبی کلهری

دکتر صمیمی

عبدالحسین کاظم زاده

ساخت داربست های رگی با قطر کوچک توسط میکرو/ نانو الیاف مرکب

حسین  شهرکی

9134025

دکترصادقی

دکتر شهرکی

دکتر محبی کلهری

بررسی اثر نانوذرات در بهبود فرایند جذب و دفع دی اکسید کربن با مخلوط آمینها بر پایه متیل دی اتانول آمین

سیدرضا  موسوی قیداری

9134555

دکتر صمیمی

دکتر محبی کلهری

-ابراهیم احمدی

سنتز و شناسایی غشای پلیمری حکاکی شده یونی و بررسی عملکرد آنها در جداسازی نیکل و کادمیوم از محلول آبی

سارا موسوی

9134545

دکتر شهرکی

دکتر علی آبادی

امین الدین حاجی

تولید نانوکامپوزیت نوین اکسید فلزی- دندریمر و استفاده از آن در جذب رنگ زاها

علیرضا نودهی

9134625

دکتر آتشی

 

 

از پروپوزال دفاع نکرده است

سید عبدالمجید خاکسار

9133725

دکتر زیودار

دکتر رحیمی

---

مدلسازی سینتیک واکنش تبدیل   کاتالیستی  H2S به متیل مرکاپتان

عبدالصالح زارعی

9133895

دکتر آتشی

 

 

 از پروپوزال دفاع نکرده است

راضیه بیگمرادی

9211595

دکتر صمیمی

دکتر محبی کلهری

----

مطالعه بر روی ساخت یک غشاء لایه نازک مرکب شامل نانولوله های کربنی ردیف شده به روش ریزسازی الکتروهیدرودینامیکی برای کاربرد در تصفیه آب

روجا پرویزی مقدم

9211625

دکتر شهرکی

دکتر صادقی

-----

طراحی حسگر نرم افزاری بر پایه کالمن فیلتر گسترش یافته برای تخمین پارامتر و حالت غیر خطی برج تقطیر

شیما شریفی

9211935

دکتر رحیمی

دکتر محبی کلهری

---

مدلسازی ریاضی و ساخت استک پیل سوختی متانولی مستقیم پنج وات به همراه مدیریت آب

میلاد رسولی

9211855

دکتر آتشی

دکتر محبی کلهری

نکیسا یعقوبی

طراحی و فرمول بندی کاتالیست ایزومریزاسیون آروماتیکهای C8 و بررسی شرایط عملیاتی راکتور به منظور افزایش انتخاب پذیری محصول

زهره خلیفات

9211795

دکتر زیودار

دکتر رحیمی

---

مطالعه تجربی و مدلسازی جداکننده گرانشی سه فازی

حسین کمانداری

9200315

دکتر زیودار

دکتر رحیمی

----

مطالعه هیدرودینامیک قطرات در برج ضربانی و بررسی اثر انتقال جرم در این فرایند به هنگام فرایند عاری سازی در استخراج مس

نجمه  اخلاقی اردکانی

9235845

دکتر محبی کلهری

دکتر صمیمی

رضا کاراژیان

آنتی باکتریال کردن کانترهای پزشکی با استفاده از عصاره های گیاهی

حامد  حسنخانی

9211735

دکتر آتشی

 

 

بررسی مدل سینتیکی تخریب نانوکامپوزیت پرشده با نانوزئولیت

فرشید محمودی

9212285

دکتر رحیمی

--

---

مدلسازی و ساخت کوپلینگ سیستم ذخیره هیدروژن هیدرید فلزی و پیل سوختی غشاء تبادل پروتون با لوله گرمایی

 

 

عباس دریس زاده

9237425

دکتر شهرکی

دکتر محبی کلهری

امید معینی جزنی

تهیه چسب های نانوکامپوزیتی بر پایه اپوکسی حاوی نانو پرکننده های صفحه ای و عوامل چقرمه کننده ضایعاتی

طاهره  یزدانی پور

9212435

دکتر شهرکی

 

 

از پروپوزال دفاع نکرده است

وجیحه  یوسفی

9317215

دکتر محبی کلهری

دکتر صمیمی

---

پیل سوختی میکروبی- سرامیکی با پوشش نانوکامپوزیت پلیمر/خاک رس

ستار پروین

9316205

دکتر آتشی

دکتر شایسته

---

از پروپوزال دفاع نکرده است

محمد ریاحین

9316505

دکتر آتشی

 

 

 

طه  قیامی

9316845

دکتر شهرکی

 

 

 

علیرضا پیمانی فروشانی

9316215

 

 

 

از پروپوزال دفاع نکرده است

میتراسادات

سادات لواسانی

9316525

دکتررحیمی

دکتر زیودار

دکتر فرهادی

شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی و ساخت برج تقطیر دیوار میانی در مقیاس پایلوت

اسماعیل کوهستانیان

9316915

دکتر صادقی

دکتر محبی کلهری

دکتر شهرکی- دکتر صمیمی

بهینه سازی و کنترل فرایند CPU-CO2

محمد نعمت زاده

9317125

دکتر صمیمی

دکتر محبی

دکتر شکر ا... زاده

مطالعه تجربی فرایند اسمز مستقیم در تصفیه پسابهای آلوده به سموم کشاورزی

مرتضی یعقوب زاده شادمهری

9402125

دکتر رحیمی

دکتر زیودار

دکتر قدرت ا... رودینی

فرایند ساخت نانوآئروگرافیت در تولید صفحات دوقطبی پیل سوختی متانولی مستقیم

الهام نارویی

9402095

دکتر محبی کلهری

دکتر صمیمی

---

از پروپوزال دفاع نکرده است

بهروز کیانی طلایی

9402065

دکتر شهرکی

 

 

از پروپوزال دفاع نکرده است

مرضیه خدادوست

9516565

دکتر رحیمی

دکتر مقدم دیمه

---

امتحان جامع نداده است

سمانه حمزه خانی

9516525

دکتر شهرکی

 

 

امتحان جامع نداده است

سلما کارامد یزدان آباد

9516865

دکتر صمیمی

 

 

امتحان جامع نداده است

فاطمه  سالارزائی

9600545

دکتر شهرکی

 

 

امتحان جامع نداده است

ملیحه  غفران پاکدل

9600725

دکتر آتشی

 

 

امتحان جامع نداده است

فرشته  توکلی دستجرد

9600215

 

 

 

امتحان جامع نداده است

منوچهر سالاری

9600555

 

 

 

امتحان جامع نداده است