اعضای هیأت علمی


اعضا هیأت علمی

محبعلی رهدار
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : m.ali.rahdar@eng.usb.ac.ir
علیرضا شهرکی
شماره داخلی : 6285
شماره مستقیم : 31136285 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : shahrakiar@hamoon.usb.ac.ir
محمد رضا شهرکی
شماره داخلی : 6461
شماره مستقیم : 31136461 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : mr.shahraki@eng.usb.ac.ir
سمیرا شیرزایی
شماره داخلی : 2884
شماره مستقیم : 31132884 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : shirzaei@eng.usb.ac.ir
فرزاد فیروزی جهانتیغ
شماره داخلی : 6904
شماره مستقیم : 31136904 54 98+
فکس : 88905011 21 98+
پست الکترونیک : firouzi@eng.usb.ac.ir
علی لکزایی
شماره داخلی : 6449
شماره مستقیم : 31136449 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : alakzaee@eng.usb.ac.ir
عبدالله میرشکار
شماره داخلی : 6212
شماره مستقیم : 31136212 54 98+
فکس : 33443390 54 98+
پست الکترونیک : mirshekara@yahoo.com