اعضا هیأت علمی


اعضا هیأت علمی

مهدي اژدري مقدم
شماره داخلی : 2885
شماره مستقیم : 31132885 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : mazhdary@eng.usb.ac.ir
عبدالحميد بحرپيما
شماره داخلی : 6324
شماره مستقیم : 05431136324
فکس : 05433447123
پست الکترونیک : bahrpeyma@arts.usb.ac.ir
بهاره پیرزاده
شماره داخلی : 2869
شماره مستقیم : 31132869 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : b_pirzadeh@eng.usb.ac.ir
محمدرضا سهرابي
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33426206 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : sohrabi@hamoon.usb.ac.ir
ناصر شابختی
شماره داخلی : 2886
شماره مستقیم : 31132886 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : shabakhty@eng.usb.ac.ir
غلامرضا عزيزيان
شماره داخلی : 6457
شماره مستقیم : 31136457 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : g.azizyan@eng.usb.ac.ir
عباسعلي قادري
شماره داخلی : 2479
شماره مستقیم : 31132479 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : ghaderi@eng.usb.ac.ir
محمدرضا قاسمي
شماره داخلی : 6219
شماره مستقیم : 33410996 54 98+
فکس : 33410996 54 98+
پست الکترونیک : mrghasemi@eng.usb.ac.ir
حامد قوهانی عرب
شماره داخلی : 2892
شماره مستقیم : 985431132892+
فکس :
پست الکترونیک : ghohani@eng.usb.ac.ir
محمد گيوه چي
شماره داخلی : 2890
شماره مستقیم : 31132890 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : M_Givehchi@yahoo.com & M.Givehchi@eng.usb.ac.ir
سید روح الله موسوی
شماره داخلی : 6418
شماره مستقیم : 31136418 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : s.r.mousavi@eng.usb.ac.ir
محمدحسن ميرابي مقدم
شماره داخلی : 6462
شماره مستقیم : 33426206 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : mhmirabi@eng.usb.ac.ir
محمود میری
شماره داخلی : 2876
شماره مستقیم : 31132876 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : Mmiri@eng.usb.ac.ir
سید آرمان هاشمی منفرد
شماره داخلی : 2886
شماره مستقیم : 31132886 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : hashemi@eng.usb.ac.ir