انتشارات

کتب تالیف شده توسط اساتید گروه

 

عنوان کتاب : کاربرد بهینه سازی در مهندسی

                          مولف : دکترمحمدرضا قاسمی

 

 

عنوان کتاب :  هیدرولیک آبهای زیر زمینی

                       مولف : دکتراسماعیل خزاعی

 

عنوان کتاب :  تبدیل کانفرمال وکاربرد آن در هیدرو دینامیک

                         مولف : دکترمحمد گیوه چی

   

مجله  گروه مهندسی عمران

فصلنامه  Hydrosciences  and  Environment  توسط دانشگاه سیستان وبلوچستان به چاپ رسیده است.