آزمایشگاه سنگ شناسی

آزمايشگاه مذکور در حال حاضر شامل چند بخش به شرح ذيل مي­باشد:

الف-مطالعه نمونه های دستی

اين بخش آشنايي با نمونه­های مختلف سنگ­های آذرين، دگرگونی و  رسوبی را در مقياس دستی شامل می­شود.

ب-مطالعه مقاطع ميکروسکوپی

در اين بخش مقاطع نازک تهيه شده از سنگ­های مختلف جهت تعيين بافت و تعيين نوع سنگ مورد مطالعه قرار می­گيرند.