آزمایشگاه مکانیک سنگ

این آزمایشگاه برای درس مکانیک سنگ ارائه می­شود و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

  1. دستگاه مغزه­ گیر
  2.  دستگاه برش و تسطیح مغزه
  3. دستگاه برش مستقیم
  4. دستگاه تعیین خمش سنگ
  5. دستگاه آزمایش دوام سنگ
  6. سلول سه محوری هوک
  7. دستگاه مقاومت تراکمی تک محوره سنگ