آزمایشگاه کانی شناسی

آزمايشگاه مذکور در حال حاضر شامل چند بخش به شرح ذيل مي­باشد:

 الف- بلورشناسی

اين بخش آشنايي با سيستم­ها­ و رده­هاي تبلور، فرم­هاي مختلف بيرونی و ساختار دروني بلورها را شامل مي­شود.

ب -کانی­ شناسی توصيفی

اين بخش آشنايي با نمونه­های مختلف کانی­های فلزی و غير فلزی را در مقياس دستی شامل می­شود.

ج- آزمايشگاه كاني­شناسي نوري

اين بخش جهت مطالعه خواص نوری كاني­ها ايجاد شده كه در حال حاضر از چند دستگاه ­ميكروسكوپ نوري پلاريزان انکساری براي مطالعه مقاطع نازك استفاده مي شود.