اعضا هیأت علمی


اعضا هیأت علمی

آزاده آگاه
شماره داخلی : 05431136493
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : azadeh.agah@yahoo.com , agah_eng@eng.usb.ac.ir
ابراهیم الهی زینی
شماره داخلی : 2704
شماره مستقیم : 31132704 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : ellahi_ebrahim@yahoo.com , elahi@eng.usb.ac.ir
هادی بجاری ولم
شماره داخلی : 2708
شماره مستقیم : 31132708 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : hbejari@gmail.com; hbejari@eng.usb.ac.ir
مرضیه حسینی نسب
شماره داخلی : 6493
شماره مستقیم : 31136493 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : hosseininasab@eng.usb.ac.ir
علی اکبر دایا
شماره داخلی : 6474
شماره مستقیم : 31136464 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : aliakbardaya@gmail.com
سهيل زارع مطلق
شماره داخلی : 6474
شماره مستقیم : 31136474 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : s_zare@eng.usb.ac.ir; zare_eng@yahoo.com
سيداميراسعد فاطمي
شماره داخلی : 6474
شماره مستقیم : 31136474 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : afatemi@eng.usb.ac.ir , saafatemi@gmail.com