کارشناسان


کارشناسان

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی پست سازمانی
1 عبدالستار رودینی کارشناسی ارشد کارشناس آزمایشگاه مکانیک سنگ و نقشه برداری
2 سعیده قاسمی کارشناسی ارشد کارشناس آزمایشگاه کانی شناسی و سنگ شناسی
3 فائقه طباطبایی کارشناسی کارشناس آموزش

 

کارشناسان