اعضا هیأت علمی


اعضا هیأت علمی

اسماعيل توحيدلو
شماره داخلی : 6470
شماره مستقیم : 31136470 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : etohidlou@eng.usb.ac.ir
حامد خسروی
شماره داخلی : 2642
شماره مستقیم : 31132642
فکس : 0543-2447092
پست الکترونیک : hkhosravi@eng.usb.ac.ir
مرتضی خسروی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : mkhosravi@eng.usb.ac.ir
قدرت الله روديني
شماره داخلی : 6470
شماره مستقیم : 31136470 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : ghodratollah.roudini@eng.usb.ac.ir
محمود شریفی تبار
شماره داخلی : 2642
شماره مستقیم : 05431132642
فکس : +98-5433447092
پست الکترونیک : msharifitabar@eng.usb.ac.ir
مهدي شفيعي آفاراني
شماره داخلی : 6460
شماره مستقیم : 31136460 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : shafiee@eng.usb.ac.ir
احمدرضا عباسیان
شماره داخلی : 2888
شماره مستقیم : 05431132888
فکس :
پست الکترونیک : abbasian@eng.usb.ac.ir