کارشناسان


کارشناسان

-کارشناسان

 

1

نام ونام خانوادگی

محسن خمری

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد

رشته تحصیلی

مهندسی مواد(انتخاب و شناسایی مواد)

تلفن

2838

پست الکترونیکی

m57.khammari@gmail.com

زمینه کاری

خواص مکانیکی، جوش

2

نام ونام خانوادگی

حمیدرضا نورزایی

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد

رشته تحصیلی

مهندسی مواد(انتخاب و شناسایی مواد)

تلفن

2838

پست الکترونیکی

hamidreza.nr@gmail.com

زمینه کاری

ریخته­ گری، تراشکاری

3

نام ونام خانوادگی

فریدون اوکاتی صادق

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد

رشته تحصیلی

مهندسی مواد(انتخاب و شناسایی مواد)

تلفن

2838

پست الکترونیکی

f.oukati@gmail.com

زمینه کاری

متالوگرافی، عملیات حرارتی

 
 
-کارکنان
 

ردیف

نام ونام خانوادگی

حوزه­ی کاری

1

آقای حسینی

منشی گروه

2

خانم مژگان زاهد

کارشناس آموزش

 

کارشناسان