اعضای هیأت علمی


اعضا هیأت علمی

حسن آذرکیش
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : hassan.azarkish@eng.usb.ac.ir
محمد ایمان پرست
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : mohammad_ipt@yahoo.com
امين بهزادمهر
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : amin.behzadmehr@eng.usb.ac.ir
سمیرا پایان
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : s_payan_usb@eng.usb.ac.ir
عليرضا حسين نژاددوين
شماره داخلی : 2234
شماره مستقیم : 31132234 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : nezhadd@hamoon.usb.ac.ir
مصطفی دهقانی محمد آبادی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : m_dehghani@eng.usb.ac.ir
حسين رحماني
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 05431132378
فکس :
پست الکترونیک : h_rahmani@eng.usb.ac.ir
فرامرز سرحدی
شماره داخلی : 6465
شماره مستقیم : 31136465 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : fsarhaddi@eng.usb.ac.ir
سعيد فراهت
شماره داخلی : 6456, 6459
شماره مستقیم : 31136456 54 98+ ,31136459 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : farahat@hamoon.usb.ac.ir
طاهره فنایی شیخ الاسلامی
شماره داخلی : 6568
شماره مستقیم : 985433452338+
فکس : 985433452338+
پست الکترونیک : tfanaei@yahoo.ca; tahere.fanaei@ece.usb.ac.ir
حسین معین خواه
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 05431136472
فکس :
پست الکترونیک : hmoein@eng.usb.ac.ir
امیرحسین کاظمیان
شماره داخلی : 2783
شماره مستقیم : 31132783 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : kazemian@eng.usb.ac.ir