دانش آموختگان


DocumentsUSB

رویا ظریفیان صالح مکرم
رشته تحصیلی کارشناسی: -

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1387

تاریخ فارغ التحصیلی : 1389

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه هنر تهران _ تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی

آیگین مردانی
رشته تحصیلی کارشناسی: فرش

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1389

تاریخ فارغ التحصیلی : 1391

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان _ پژوهش هنر

بتول معاذالهی
رشته تحصیلی کارشناسی: نقاشی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1388

تاریخ فارغ التحصیلی : 1390

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان _ پژوهش هنر

مهدی قادر نژاد
رشته تحصیلی کارشناسی: -

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1387

تاریخ فارغ التحصیلی : 1389

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان _ پژوهش هنر

بهروز الیاسی
رشته تحصیلی کارشناسی: -

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1386

تاریخ فارغ التحصیلی : 1388

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری علوم و تحقیقات تهران _ فلسفه هنر

مجید بهدانی
رشته تحصیلی کارشناسی: -

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1387

تاریخ فارغ التحصیلی : 1389

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس _ تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی

ایمان رئیسی
رشته تحصیلی کارشناسی: فرش

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : 1380

تاریخ فارغ التحصیلی : 1384

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس _ تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی

کبری دادمحمدی
رشته تحصیلی کاردانی : حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : 1384

تاریخ فارغ التحصیلی : 1386

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان _ مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

فرزاد شفیعی فر
رشته تحصیلی کارشناسی: -

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1389

تاریخ فارغ التحصیلی : 1391

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه شاهد _ تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی

زهرا عباسی
رشته تحصیلی کارشناسی: نقاشی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : 1383

تاریخ فارغ التحصیلی : 1388

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه هنر _ مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

سرور خراشادی
رشته تحصیلی کارشناسی: فرش

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : 1380

تاریخ فارغ التحصیلی : 1384

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس _ باستان شناسی

محسن دیلم صالحی
رشته تحصیلی کارشناسی : -

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1388

تاریخ فارغ التحصیلی : 1390

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری علوم تحقیقات تهران _ فلسفه هنر

مصطفی سیاسر
رشته تحصیلی کارشناسی: -

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1385

تاریخ فارغ التحصیلی : 1388

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان _ پژوهش هنر

معصومه شاه چراغ
رشته تحصیلی کارشناسی: -

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1389

تاریخ فارغ التحصیلی : 1392

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز

اکرم نوری
رشته تحصیلی کارشناسی: فرش

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1390

تاریخ فارغ التحصیلی : 1393

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا

فاطمه پرمر
رشته تحصیلی کارشناسی: حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد :

ورودی سال : 1392

تاریخ فارغ التحصیلی : 1396

وضعیت کنونی :