معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی/ زهرا حسين آبادي (Dr. Zahra Hosseinabadi)
شماره داخلی : 6478
شماره مستقیم : 31136478 54 98+
فکس : 33447433 54 98+
پست الکترونیک : hosseinabadi@arts.usb.ac.ir