معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


DDR Menu


معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

زهرا حسین آبادی

شماره داخلی : 6478

شماره مستقیم : 31136478

فکس : 33447433

پست الکترونیک : hosseinabadi@arts.usb.ac.ir

رئیس اداره آموزش دانشکده
ابوذر سارانی

شماره داخلی : 6480

شماره مستقیم : 31136480

فکس :

پست الکترونیک : a_sarani64@yahoo.com

کارشناس اداره آموزش دانشکده
علی گلوی

شماره داخلی : 6480

شماره مستقیم : 31136480

فکس :

پست الکترونیک :