امکانات دانشکده


امکانات دانشکده

آزمایشگاه  روانشناسی: در این ازمایشگاه پرسشنامه  ها در  هفت طبقه شامل دو گروه  آزمونهای تشخیصی ، آزمونهای شخصیت ،آزمونهای  فرافکن ،  آزمونهای هوش ،آزمونهای  ورابط بین فردی  و ازمونهای  استعداد و توانایی جهت انجام کار پژوهشی طبقه بندی  شده است.و دستگاههایی چون ماز ثبات ، واکنش  سنج ،لرزه سنج ،ترسیم در ایینه ، حافظه سنج،دقت سنج متمرکز ،الکترو شوک ،کرونسکوپ،شنوایی سنج، جعبه اسکینر و ... موجود می باشد که توسط  کارشناس یا استاد آزمایشگاه به دانشجویان آموزش  داده می شود.

 

سالن ورزشی معین

سالن ورزشی 22 بهمن

 سالن ورزشی کوثر

 

تالار وحدت در دانشکده