هیأت علمی

محمدرضا پودينه
شماره داخلی : 2457
شماره مستقیم : 31132457 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : mrpoodineh@yahoo.com
محسن حميديان پور
شماره داخلی : 2457
شماره مستقیم : 31132457 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : mhamidianpour@gep.usb.ac.ir
محمود خسروي
شماره داخلی : 6794
شماره مستقیم : 31136794 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : khosravi@hamoon.usb.ac.ir,
تقي طاوسي
شماره داخلی : 2491
شماره مستقیم : 31132491 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : tavousi@yahoo.com و t.tavousi@gep.usb.ac.ir
صمد فتوحی
شماره داخلی : 2457
شماره مستقیم : 311352457 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : fotohi@gep.usb.ac.ir
پیمان محمودی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : p_mahmoudi@gep.usb.ac.ir
حسین نگارش
شماره داخلی : 6791
شماره مستقیم : 31136791 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : h_negaresh@yahoo.com
غلامرضا نوری
شماره داخلی : 6413
شماره مستقیم : 31136413 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : noori@hamoon.usb.ac.ir