اعضای هیأت علمی


هیات علمی

دانیال جهان تیغ
دانیال جهان تیغ
danial_jahantigh@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1396 1398
سمانه رئیس زاده جهرمی
سمانه رئیس زاده جهرمی
s.reiszadeh@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
فاطمه سرگزی
فاطمه سرگزی
fsargazi@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1397 1397
علی شهركی
علی شهركی
ashahraki@sience.usb.sc.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1389 1398
علیرضا عینعلی
علیرضا عینعلی
aeinali@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1393 1399
مهدی قنبری فردی
مهدی قنبری فردی
meghfardi@gmail.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1393 1398
آرزو قهقائی
آرزو قهقائی
arezou@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1386 1397
درمحمد كردی تمندانی
درمحمد كردی تمندانی
dor_kordi@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استاد
1387 1398
میلاد لگزیان
میلاد لگزیان
m.lagzian@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1388 1398
ملیحه محمدی
ملیحه محمدی
mmohammadi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1393 1397
نسیم نعیمی
نسیم نعیمی
naeimi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
مربی
1392 1396