مدیریت

مدیر کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه

دکتر علی بصیری‌نیا

شماره تماس:

054-33443390

054-31136491

مسئول آموزش امور شاهد و ایثارگران

ملیحه شیخ‌حسینی

شماره تماس: 31136394-054