مدیران اسبق روابط عمومی

نام و نام خانوادگی تاریخ مدیریت
سيد فريد خليفه لو سال ۱۳۹۰
حسينعلي متانت سال ۱۳۸۸
محمد تقي زندوکيلي سال ۱۳۸۴
سيد فريد خليفه لو سال ۱۳۸۱
احمد قائم مقامي سال ۱۳۷۹
حسام عارفي سال ۱۳۷۷
علي رضا رضايي سال ۱۳۷۵
عيسي ابراهيم زاده سال ۱۳۷۳
علي رضا طاهري سال
حيدري نسب سال
سرحدي سال