مدیر روابط عمومی

مدير روابط عمومي دانشگاه سيستان و بلوچستان

عباس صالحی کیا

 
 

تلفن:  ۳۱۱۳۶۳۰۳- ۰۵۴
پست الکترونیک:

public_relations@hamoon.usb.ac.ir