اعضای کارگروه تخصصی دانشگاه های دولتی

تركيب كارگروه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به استناد ماده ۳ دستورالعمل تشكيل كار گروه ها:

۱- دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني

۲- يك نفر از اعضاي هيأت نظارت و ارزيابي به انتخاب رئيس هيأت استاني

۳- معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه منتخب

۴- يك نفر از اعضاي هيأت علمي هر يك از دانشگاه هاي دولتي مستقر در استان به پيشنهاد رئيس دانشگاه مربوطه با حكم رئيس هيأت استاني.

 دكتر عبدالرضا صمیمی

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر درمحمد كردي تمنداني

معاون پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر عليرضا احمدی لداری

دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني


دكتر عبدالواحد بامری

عضو هيأت علمي دانشگاه ولايت ايرانشهر


دكتر مجید علیپور

عضو هیات علمی دانشگاه زابل


دكتر امیر محمدیان

عضو هيأت علمي - دانشگاه علوم دریانوردی و علوم دريايي چابهار