اعضای کارگروه تخصصی دانشگاه های آزاد اسلامی

تركيب كار گروه دانشگاه آزاد اسلامي

۱- دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني

۲- معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه منتخب

۳-هيأت علمي دانشگاه هاي دولتي مستقر در استان به پيشنهاد رئيس دانشگاه مربوطه و تأييد معاونت آموزشي وزارت متبوع دو نفر از اعضاي

۴- رئيس بزرگترين واحد /مركز دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در استان

۵- يك نفر از اعضاي هيأت علمي از دانشگاه آزاد اسلامي به انتخاب هيأت نظارت و ارزيابي استاندكتر عبدالرضا صمیمی

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر درمحمد كردي تمنداني

معاون پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر سلطانعلی میر

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان


دكتر علي پايان

عضو هيأت علمي و مدير نظارت و ارزيابي دانشگاه آزاد اسلامي


دكتر مجید علیپور

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه زابل


دكتر رحمت اله لشكري پور

رئيس مؤسسه غيردولتي/غيرانتفاعي پرتو


دكتر عليرضا احمدی لداری

دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني