اعضای کارگروه تخصصی مراکز آموزش علمی کاربردی

تركيب كارگروه دانشگاه جامع علمي كاربردي و مؤسسات آموزش عالي وابسته به دستگاه هاي اجرايي :

۱- دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني

۲- معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه هاي منتخب

۳- سه نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي دولتي و مستقر در استان به پيشنهاد رئيس دانشگاه مربوط و تأييد معاونت آموزشي وزارت متبوع

۴- رئيس واحد استاني دانشگاه جامع علمي كاربردي يا مؤسسه آموزش عالي وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي در استان

۵- رئيس بزرگترين مركز علمي كاربردي يا مؤسسه آموزش عالي وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي در استان

۶- يك نفر مدرس از دانشگاه هاي جامع علمي كاربردي به پيشنهاد و رئيس مركز دانشگاه جامع استان به هيأت استاني

 دكتر درمحمد كردي تمنداني

معاون پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر امیر محمدیان

عضو هيأت علمي دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار


دكتر حبیب اله سالارزهی

رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد سيستان و بلوچستان


دكتر مجید علیپور

عضو هیات علمی دانشگاه زابل


دکتر فاضلی

رئيس مركز جامع علمي كاربردي جهاد كشاورزي زاهدان


دكتر منصور تاجري

عضو هيأت علمي(مدرس)مراكز جامع علمي كاربردي


دكتر عليرضا احمدی لداری

دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني


دكتر عبدالواحد بامری

عضو هيأت علمي دانشگاه ولايت ايرانشهر