هیات ممیزه دانشگاه


هیأت ممیزه

اعضای حقیقی و حقوقی هفتمین دوره هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

رشته تخصصی

توضیحات

1

دکتر غلامرضا رضایی

دانشیار

ریاضی محض گرایش هندسی

رئیس دانشگاه و رئیس هیات ممیزه

2

دکتر فرهاد شهرکی

استاد

مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیندها

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

3

دکتر محمود کمره ای

استاد

مهندسی برق گرایش مخابرات

دانشگاه تهران

4

دکتر کیوان ناوی

استاد

معماری کامپیوتر

دانشگاه شهید بهشتی

5

دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی

استاد

روانشناسی

دانشگاه شهید بهشتی

6

دکتر حمیدرضا ابراهیمی وشکی

استاد

ریاضی محض گرایش آنالیز

دانشگاه فردوسی مشهد

7

دکتر علیرضا رضوانی

استاد

شیمی معدنی

دانشکده علوم

8

دکتر حسن میش مست

استاد

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات

دانشکده ریاضی

9

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

10

دکتر امیرحمزه سالارزائی

استاد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

11

دکتر نورمحمد یعقوبی

استاد

مدیریت دولتی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

12

دکتر عیسی ابراهیم زاده آکباد

استاد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

13

دکتر مهدی صفدری

دانشیار

اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی

دانشکده علوم زیست محیطی و کشاورزی پایدار

14

دکتر عباسعلی آهنگر

دانشیار

زبانشناسی همگانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

15

دکتر شهرام مهنا

دانشیار

مهندسی برق گرایش مخابرات

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

16

دکتر مهدی اژدری مقدم

دانشیار

مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

17

دکتر علیرضا طاهری

دانشیار

پژوهش هنر

دانشکده هنر و معماری

18

دکتر موسی علی احمد

دانشیار

نانوفیزیک

دانشکده علوم

19

دکتر محمود شیرازی

دانشیار

روانشناسی عمومی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

هیأت مميزه ی دانشگاه سيستان وبلوچستان دارای ۶ كميسيون تخصصی به شرح ذيل می باشد:
۱-کميسيون تخصصی علوم انسانی
۲-کميسيون تخصصی  علوم اجتماعی
۳-کميسيون تخصصی علوم پايه
۴-کميسيون تخصصی فنی و مهندسی
۵-کميسيون تخصصی  کشاورزی و منابع طبیعی
۶-کميسيون تخصصی  هنر


کارشناس دبیرخانه : آقای محسن برقی شهری - سرکار خانم شازدا رحمانی