تبدیل وضعیت عضو هیات علمی از پیمانی به رسمی-آزمایشی


تبدیل وضعیت عضو هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی

بر اساس مصوبه هیات امناء برای تبدیل وضعیت هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی کسب حداقل امتیازات ذیل الزامی است:

۱- مربیان: از هربند و کل امتیازات جداول ارتقاء (فرم ذیل) ۷۰% حد نصاب استادیاری به دانشیاری

۲- استادیاران: از هربند و کل امتیازات جداول ارتقاء (فرم ذیل) ۷۵% حد نصاب استادیاری به دانشیاری

فرم تبدیل وضعیت عضو هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی

برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی، ارتقاء به مرتبه دانشیاری الزامی است.