وظایف هیأت ممیزه

هیاتی است که به موجب ضوابط و مقررات مربوط، مرجع رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد ذیل می باشد:

۱-صلاحیت علمی عضو جهت ارتقا به مراتب بالاتر*

۲-احتساب سوابق خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

۳-بررسی رکود علمی**

۴-حسب درخواست هیات اجرایی جذب دانشگاه، در خصوص صلاحیت علمی متقاضیان تبدیل وضعیت از:

  • پیمانی به رسمی آزمایشی،
  • رسمی آزمایشی به رسمی قطعی،
  • و کارشناسی رسمی به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی اعلام نظر می نماید.

کمیسیون تخصصی:

کمیسیونی است که در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده، وظیفه رسیدگی و اظهارنظر نسبت به پرونده اعضای هیات علمی مبنی بر قابلیت طرح و یا عدم طرح پرونده آنان در هیات ممیزه را برعهده دارد.

 

* ارتقا مرتبه: عبارت است از کسب مرتبه علمی بالاتر (استادیار، دانشیار و استاد) عضو واجد شرایط، در چارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی.

 

** رکود علمی: به وضعیتی اطلاق می گردد که عضو شاغل براساس ضوابط و مقررات آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، در سه سال متوالی شرابط لازم برای کسب سه پایه استحقاقی را نداشته باشد.