اعضای هیأت علمی

محب علی آبسالان
شماره داخلی : 6717
شماره مستقیم : 31136717 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : m.absalan@theo.usb.ac.ir
حسين آتشي
شماره داخلی : 2236
شماره مستقیم : 33413739 54 98+
فکس : 33413739 54 98+
پست الکترونیک : h.ateshy@hamoon.usb.ac.ir
مجيد آذرنگ
شماره داخلی : 6337
شماره مستقیم : 31136337 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : majid@nitride.org.my , azarangmajid@gmail.com
عباسعلي آذرنيوشه
شماره داخلی : 2230
شماره مستقیم : 31132230 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : azarnyushahab@hamoon.usb.ac.ir
حسن آذرکیش
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : hassan.azarkish@eng.usb.ac.ir
عليرضا آقائي
شماره داخلی : 6334
شماره مستقیم : 31136334 54 98+
فکس : 31136343 54 98+
پست الکترونیک : aghaee@phys.usb.ac.ir
منصور آقابابائی جزی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 31136371 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : aghababaei(at)math.usb.ac.ir
ميرمهدي آل داود
شماره داخلی : 2842
شماره مستقیم : 31132842 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : aldavood@hamoon.usb.ac.ir
عباسعلي آهنگر
شماره داخلی : 2562
شماره مستقیم : 31132562 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : ahangar@english.usb.ac.ir
حميدرضا آويشي
شماره داخلی : 6479
شماره مستقیم : 31136479 54 98+
فکس : 33447432 54 98+
پست الکترونیک : hamidreza avishi art@yahoo.com
عيسي ابراهيم زاده آكباد
شماره داخلی : 2224
شماره مستقیم : 33431069 54 98+
فکس : 33431069 54 98+
پست الکترونیک : iazh@gep.usb.ac.ir
علي ابراهيمي
شماره داخلی : 6331
شماره مستقیم : 31136331 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : ebrahimi@chem.usb.ac.ir
حسین ابراهیم زاده آسمین
شماره داخلی : 6757
شماره مستقیم : 31136757 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : ebram291 @yahoo.com
علي احمدي
شماره داخلی : 6381
شماره مستقیم : 31136381 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : beniahmadi@yahoo.com
سید علیرضا احمدی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : Sa.ahmadi@math.usb.ac.ir
جواد احمدی شكوه
شماره داخلی : 6540
شماره مستقیم : 31136540 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : shokouh(at)ece.usb.ac.ir
علیرضا احمدی لداری
شماره داخلی : 6371
شماره مستقیم : 31136371 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : ahmadi@hamoon.usb.ac.ir
مهدي اژدري مقدم
شماره داخلی : 2885
شماره مستقیم : 31132885 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : mazhdary@eng.usb.ac.ir
ناصر اسدی
شماره داخلی : 6340
شماره مستقیم : 31136340 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : naserasadi@science.usb.ac.ir
مرضیه اسفندیاری
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : m.esfandiari@eco.usb.ac.ir
هادی اسمعیلی
شماره داخلی : 6277
شماره مستقیم : 31136277 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : hadi AT itc DOT usb DOT ac DOT ir
مجتبي اشهدي
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : mo_ashhadi@phys.usb.ac.ir
محمداسماعيل اعزازي
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 09151418042
فکس :
پست الکترونیک : Mohammad.E.Ezazi@gmail.com
نيلوفر اكبرزاده تربتي
شماره داخلی : 6269
شماره مستقیم : 31132301 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : n.akbarzadeh@chem.usb.ac.ir
احمد اكبري
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33447010 54 98+
فکس : 33431076 54 98+
پست الکترونیک : aakbari@hamoon.usb.ac.ir
غلامحسين اكبري
شماره داخلی : 2891, 6462, 6624
شماره مستقیم : 31136624 54 98+
فکس : 31137092 54 98+
پست الکترونیک : gakbari@hamoon.usb.ac.ir
قدسیه اكبري
شماره داخلی : 6706
شماره مستقیم : 31136706 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : q.akbari110@theo.usb.ac.ir
مهدی الله دادی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33447166 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : m_allahdadi@math.usb.ac.ir
ابراهیم الهی زینی
شماره داخلی : 2704
شماره مستقیم : 31132704 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : ellahi_ebrahim@yahoo.com , elahi@eng.usb.ac.ir
حامد امانی
شماره داخلی : 6306
شماره مستقیم : 31136306 54 98+
فکس : 33447433 54 98+
پست الکترونیک : h-amani@arts.usb.ac.ir
سيدمهدي اميرجهانشاهي
شماره داخلی : 6374
شماره مستقیم : 31136374 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : mjahan@math.usb.ac.ir
محمد انصاري فرد
شماره داخلی : 6269
شماره مستقیم : 31136269 54 98+
فکس : 33416586 54 98+
پست الکترونیک : m-ansarifard@chem.usb.ac.ir
حميد انصاريان
شماره داخلی : 2522
شماره مستقیم : 33446251 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : ansarian@hamoon.usb.ac.ir
محمود اوكاتي صادق
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33447908 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : oukati@hamoon.usb.ac.ir
عبدالعلي اويسي كهخا
شماره داخلی : 6742
شماره مستقیم : 31136742 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : abdolalioveisi@yahoo.com
یونس ایرندگانی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : irandeganiyones@gmail.com
محمد ایمان پرست
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : mohammad_ipt@yahoo.com
مجتبی باخرد
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : mojtaba.bakherad@yahoo.com
محمد باراني
شماره داخلی : -2746
شماره مستقیم : 054-33432944
فکس : -054-33433100
پست الکترونیک : barani@lihu.usb.ac.ir
حمید باغانی
شماره داخلی : 6371
شماره مستقیم : 31136371 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : h.baghani@math.usb.ac.ir
ساسان باقري
شماره داخلی : 2986
شماره مستقیم : 31132986 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : sasan@hamoon.usb.ac.ir; sasan_bagheri@yahoo.com
اسحق بامری
شماره داخلی : 6204
شماره مستقیم : 31136204 54 98+
فکس : 31136204 54 98+
پست الکترونیک : es.bameri@theo.usb.ac.ir
مریم بان پروری
شماره داخلی : 2674
شماره مستقیم : 31132674 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : banparvari@ped.usb.ac.ir
هادی بجاری ولم
شماره داخلی : 2708
شماره مستقیم : 31132708 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : hbejari@gmail.com; hbejari@eng.usb.ac.ir
عبدالحميد بحرپيما
شماره داخلی : 6324
شماره مستقیم : 05431136324
فکس : 05433447123
پست الکترونیک : bahrpeyma@arts.usb.ac.ir
احمد بختياري شهري
شماره داخلی : 6545 و 6566
شماره مستقیم : 31136545 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : bakhtiyari@ece.usb.ac.ir
محمدرضا بخشي محبي
شماره داخلی : 2986
شماره مستقیم : 33415348 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : m_bakhshi@science.usb.ac.ir
جواد بذرافشان فدافن
شماره داخلی : 6314
شماره مستقیم : 31136314 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : ma_ra84@yahoo.com
بهروز برجسته دلفروز
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : behrooz.barjasteh@lihu.usb.ac.ir
سيدمسعود بركاتي
شماره داخلی : 6548
شماره مستقیم : 31136548 54 98+
فکس : 33445707 54 98+
پست الکترونیک : smbaraka@ece.usb.ac.ir , smbaraka@gmail.com
زهره برهانی کاخکی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : Borhani.sport@yahoo.com
عباس بزرگمهر
شماره داخلی : 6479
شماره مستقیم : 31136479 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : dargi_abbas@yahoo.com
سید رضا بلاغت
شماره داخلی : 6765
شماره مستقیم : 31136765 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : balaghat@edpsy.usb.ac.ir
نيك محمد بلوچ زهي
شماره داخلی : 6566
شماره مستقیم : 31136566 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : balouchzahi@ece.usb.ac.ir
افضل بلوكي
شماره داخلی : 2227
شماره مستقیم : 31132227 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : BOLUKI1390@GMAIL.COM
علیرضا بندانی
شماره داخلی : 6231
شماره مستقیم : 05431136231
فکس :
پست الکترونیک : Ar.bandani@usb.ac.ir
امين بهزادمهر
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : amin.behzadmehr@eng.usb.ac.ir
محمد بومري
شماره داخلی : 2984
شماره مستقیم : 09151412239
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : boomeri@sciences.usb.ac.ir
حبیب بیابانگرد
شماره داخلی : 2984
شماره مستقیم : 31132984 54 98+
فکس : 31132984 54 98+
پست الکترونیک : h.biabangard@science.usb.ac.ir
مريم پازوكي
شماره داخلی : 6401
شماره مستقیم : 31136401 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : pzk_mrym@yahoo.com
سمیرا پایان
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : s_payan_usb@eng.usb.ac.ir
ابوذر پایدار
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 09139400280
فکس :
پست الکترونیک : ABOOZARPAIDAR@GEP.USB.AC.IR
عبدالرضا پرتابیان
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : partabian_reza@Science.usb.ac.ir
مصيب پهلواني
شماره داخلی : 6285
شماره مستقیم : 31136285 54 98+
فکس : 31136285 54 98+
پست الکترونیک : pahlavani@hamoon.usb.ac.ir
محمدرضا پودينه
شماره داخلی : 2457
شماره مستقیم : 31132457 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : mrpoodineh@yahoo.com
حلیمه پودینه
شماره داخلی : 6486
شماره مستقیم : 31136486 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : hpudine@arts.usb.ac.ir
عبدالوهاب پورقاز
شماره داخلی : 6767
شماره مستقیم : 31136767 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : w.pourghaz@yahoo.com
محمد پيري
شماره داخلی : 2787
شماره مستقیم : 31132787 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : piri@hamoon.usb.ac.ir
احمد پيفه
شماره داخلی : 6771
شماره مستقیم : 31136771 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : pifeh@acc.usb.ac.ir
بهاره پیرزاده
شماره داخلی : 2869
شماره مستقیم : 31132869 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : b_pirzadeh@eng.usb.ac.ir
علی پیری
شماره داخلی : 6487
شماره مستقیم : 31136487 54 98+
فکس : 33447433 54 98+
پست الکترونیک : ali.piri@arts.usb.ac.ir
گيتي تاكي
شماره داخلی : 2793
شماره مستقیم : 31132793 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : Giti_Taki2020@yahoo.com
علی اصغر تباوار
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : Ali.a.t@mgmt.usb.ac.ir
زادمهر ترابي
شماره داخلی : 2793
شماره مستقیم : 05431132793
فکس :
پست الکترونیک : ztorabi@lihu.usb.ac.ir
کریم بخش ترشابی
شماره داخلی : 6486
شماره مستقیم : 31136486 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : torshabi@arts.usb.ac.ir
اسماعيل توحيدلو
شماره داخلی : 6470
شماره مستقیم : 31136470 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : etohidlou@eng.usb.ac.ir
محمدمهدي توسلي
شماره داخلی : 2947
شماره مستقیم : 31132947 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : tavasoli54@yahoo.com
سيدسعيد توكلي افشاري
شماره داخلی : 6556
شماره مستقیم : 31136556 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : tavakoli@ece.usb.ac.ir
حسين جبار
شماره داخلی : 2440
شماره مستقیم : 31132440 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : h-jabbar@hamoon.usb.ac.ir
حميد جعفري شكيب
شماره داخلی : 2827
شماره مستقیم : 31132827 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : jafarishakib_hamid@yahoo.com
پوریا جعفری
شماره داخلی : 6559
شماره مستقیم : 31136559 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : pjafari@ece.usb.ac.ir
مهدی جعفری
شماره داخلی : 6374
شماره مستقیم : 31136374 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک :
جواد جمال زاده
شماره داخلی : 6275
شماره مستقیم : 31136275 51 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : jamalzadeh1980@gmail.com
دکترحسين جناآبادي
شماره داخلی : 2670
شماره مستقیم :
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : hjenaabadi@gmail.com
رضا جهانشاهی
شماره داخلی : 31132718-054
شماره مستقیم : 09131790969
فکس :
پست الکترونیک : jahanshahireza@science.usb.ac.ir
زهره جوزي
شماره داخلی : -
شماره مستقیم : -
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : jozi@hamoon.usb.ac.ir
جواد چوپانیان
شماره داخلی : 05631132467
شماره مستقیم : 09127124029
فکس :
پست الکترونیک : choupaniyan@yahoo.com
علی حاتمی
شماره داخلی : 6247
شماره مستقیم : 31136247 54 98+
فکس : 33443388 54 98+
پست الکترونیک : ahatami@math.usb.ac.ir
علي حاجي نژاد
شماره داخلی : 2457
شماره مستقیم : 31132457 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : ahajinejad@yahoo.com
نورالله حاضري
شماره داخلی : 6269
شماره مستقیم : 31136269 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : nhazeri@yahoo.com
سيدمصطفي حبيبي خراساني
شماره داخلی : 2424
شماره مستقیم : 31136315 54 98+
فکس : 33443391 54 98+
پست الکترونیک : smhabibi@chem.usb.ac.ir & smhabibius@yahoo.com
محمود حسن آبادي
شماره داخلی : -6603
شماره مستقیم : -09153412712
فکس : -
پست الکترونیک : mahmoud.hassanabadi@yahoo.com
محمد حسن پور
شماره داخلی : 6487
شماره مستقیم : 31136487 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : hasanpur@arts.usb.ac.ir
فاطمه حسن تباردرزي
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : hasantabar_f@math.usb.ac.ir
محمدرضا حسني
شماره داخلی : 2210
شماره مستقیم : 31136481 54 98+
فکس : 33447433 54 98+
پست الکترونیک : m.r.hassani@arts.usb.ac.ir
محمدرضا حسنی
شماره داخلی : 05431136741
شماره مستقیم : 05437736741
فکس : 05433440085
پست الکترونیک : mohammadreza.hasani63@yahoo.com
عبدالرسول حسنی فر
شماره داخلی : 6757
شماره مستقیم : 05431136757
فکس :
پست الکترونیک : hasanifar@gmail.com - hasanifar@lihu.usb.ac.ir
ولی الله حسومی
شماره داخلی : 6708
شماره مستقیم : 31136708 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : dr.hasoomi@theo.usb.ac.ir
زهرا حسين آبادي (Dr. Zahra Hosseinabadi)
شماره داخلی : 6478
شماره مستقیم : 31136478 54 98+
فکس : 33447433 54 98+
پست الکترونیک : hosseinabadi@arts.usb.ac.ir
فرانك حسين زاده سلجوقي
شماره داخلی : 6375
شماره مستقیم : 31136375 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : f_h_saljooghi@yahoo.com
عليرضا حسين نژاددوين
شماره داخلی : 2234
شماره مستقیم : 31132234 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : nezhadd@hamoon.usb.ac.ir
محمد عثمان حسین بر
شماره داخلی : 6757
شماره مستقیم : 31136757 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : mohbusb@gmail.com
رمضان حسین زاده
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : ra.hosseinzadeh@eco.usb.ac.ir
حسین حسینی گیو
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : giv@math.usb.ac.ir
مرضیه حسینی نسب
شماره داخلی : 6493
شماره مستقیم : 31136493 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : hosseininasab@eng.usb.ac.ir
لهیا حسینی کرمانی
شماره داخلی : 6487
شماره مستقیم : 31136487 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : l-kermani@arts.usb.ac.ir
فرهاد حميدي
شماره داخلی : 6375
شماره مستقیم : 31136375 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : f_hamidi@math.usb.ac.ir
محسن حميديان پور
شماره داخلی : 2457
شماره مستقیم : 31132457 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : mhamidianpour@gep.usb.ac.ir
عليرضا حيدرزادگان
شماره داخلی : 2797
شماره مستقیم : 31132797 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : heidarzadegan@edpsy.usb.ac.ir
رضا حيدري
شماره داخلی : 6331
شماره مستقیم : 31136331 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : heydari@hamoon.usb.ac.ir
عليرضا حيدري نسب
شماره داخلی : 6701
شماره مستقیم : 31136701 54 98+
فکس : 32431072 54 98+
پست الکترونیک : heydarynasab43@theo.usb.ac.ir
خلیل حکیمی فر
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : kh_hakimifar@theo.usb.ac.ir
فرخ لقاء حیدری
شماره داخلی : 6743
شماره مستقیم : 31136743 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : f.heidari51@yahoo.com
حسين خاكپور
شماره داخلی : 6702
شماره مستقیم : 31136708 54 98+
فکس : 33431072 54 98+
پست الکترونیک : dr.khakpur@yahoo.com یا dr.khakpour@theo.usb.ac.ir
دادخدا خدايار
شماره داخلی : 2216
شماره مستقیم : 33446009 54 98+
فکس : 33446009 54 98+
پست الکترونیک : abazeynab@yahoo.com
مژگان خراساني مطلق
شماره داخلی : 2423
شماره مستقیم : 31132423 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : mkhorasani@chem.usb.ac.ir
معظم خسروجردي
شماره داخلی : -
شماره مستقیم : -
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : -
محمود خسروي
شماره داخلی : 6794
شماره مستقیم : 31136794 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : khosravi@hamoon.usb.ac.ir,
حامد خسروی
شماره داخلی : 2642
شماره مستقیم : 31132642
فکس : 0543-2447092
پست الکترونیک : hkhosravi@eng.usb.ac.ir
مرتضی خسروی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : mkhosravi@eng.usb.ac.ir
سيدفريد خليفه لو
شماره داخلی : 2697
شماره مستقیم : 31132697 54 98+
فکس : 33431063 54 98+
پست الکترونیک : khalifehloo@yahoo.com
مريم خليلي جهانتيغ
شماره داخلی : 2746
شماره مستقیم : 33430102
فکس : 33433100
پست الکترونیک : khalili@lihu.usb.ac.ir, shahnameh1390@yahoo.com
مرضیه خلیفه سلطانی
شماره داخلی : 31132674
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : mkh_sport@ped.usb.ac.ir
مسعود خنجرخاني
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : zkhanjarkhani@ped.usb.ac.ir
احمد خواجه
شماره داخلی : 2839
شماره مستقیم : 05431132839
فکس : 985433447908+
پست الکترونیک : akhajeh@ece.usb.ac.ir
سيدرحيم خوب بين خوش نظر
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33447433 54 98+
فکس : 33447433 54 98+
پست الکترونیک : rahimkhoshnazar@yahoo.com