اطلاعیه ها

برگزاری مسابقه علمی(1396/11/23)

اعضای محترم انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
به اطلاع می رساند انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران در راستای تبیین ایده های علمی اقدام به برگزاری مسابقه علمی بین اعضای خود نموده است. اعضای علاقمند می توانند برداشت خود را از تصویر ذیل توصیف نموده و به ایمیل انجمن به آدرس ذیل ارسال نمایند.

ایمیل انجمن:Anjomanmarzi@gmail.com

برگزاری مسابقه علمی(1396/8/18)

اعضای محترم انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
به اطلاع می رساند انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران در راستای تبیین ایده های علمی اقدام به برگزاری مسابقه علمی بین اعضای خود نموده است. اعضای علاقمند می توانند برداشت خود را از تصویر ذیل توصیف نموده و به ایمیل انجمن به آدرس ذیل ارسال نمایند.

ایمیل انجمن:Anjomanmarzi@gmail.com

 برگزاری بازدید علمی(1396/3/3)

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران و گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند
برگزار می کند؛

بازدید علمی اداره بافت فرسوده، تاریخی و اسکان غیر رسمی بیرجند


زمان: شنبه 3 خرداد96
ساعت حرکت: 10 صبح از محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 برگزاری بازدید علمی(1396/1/26)

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران و گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند
برگزار می کند؛

بازدید علمی اداره هواشناسی همدیدی و کاوش جو بیرجند


زمان: شنبه 26 فروردین 96
ساعت حرکت: 8 صبح از محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی