گروه استعدادهای درخشان


تاریخچه

همزمان با ارتقاء دانشگاه سیستان و بلوچستان به رده دانشگاه های برتر کشور و پیشنهاد چارت سازمانی جدید دانشگاه، گروه استعدادهای درخشان در تاریخ ۱۳/۸/۸۵ در این دانشگاه شد.

ماموریت ها و اولویت های گروه استعدادهای درخشان به شرح ذیل است:

الف: جذب رتبه های برتر کنکور سراسری

ب: شناسایی استعدادهای نهفته دانشگاه

ج: شکوفایی و هدایت استعدادهای برتر

د: تشویق استعدادهای برتر به خدمت در این دانشگاه

شورای استعدادهای درخشان دانشگاه بالاترین مرجع تصمیم گیرنده در خصوص امور مربوط به استعدادهای درخشان دانشگاه است. اعضاء این شورا عبارتند از: معاونت آموزشی، معاونت پشتیبانی، معاونت پژوهشی و فناوری، مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیر گروه استعدادهای درخشان دانشگاه که مصوبات شورا جهت اجرایی شدن به تائید هیات رئیسه دانشگاه می رسد.


برخی تسهیلات اعطایی دانشگاه سیستان و بلوچستان به دانشجویان عضو استعدادهای درخشان