مدیریت تربیت بدنی


مدیریت تربیت بدنی

فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ورزش و جوانان
جوانان ايراني براي اول شدن در دنيا هيچ چيز كم ندارند. ورزشكار ايراني داراي استعداد درخشان است و بايد به او ميدان و امكان داده شود تا در ميدانهاي ورزشي دنيا همانند ستاره اي بدرخشد و براي اين كار، نيازمند همت، برنامه ريزي و مديريت است.


مدیر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه

دکترمحسن غفرانی


تلفن: ۳113۲۹۱۵
فکس: ۰۵۴۱۲۴۳۱۰۶۵
پست الکترونیک:usb.sport@yahoo.com