معاون مدیر طرح های عمرانی


معاون مدیر طرح های عمرانی

معاون مدیر طرح های عمرانی

مهندس شهرام آذرکیش
 

تلفن:۶۴۱۸-۳۱۱۳-۰۵۴
فکس: ۳۳۴۴۷۰۹۲
پست الکترونیک:shahramazarkish@gmail.com