اداره انجمن های علمی


اداره انجمن های علمی

انجمن های علمی دانشجوئی

در هر دانشگاه متناظربا هر رشته و گرایش تحصیلی می تواند یک انجمن علمی دانشجوئی وجود داشته باشد.که برای تشکیل ان تعدادی ازدانشجویان متقاضی بایددرخواست تشکیل را به حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه داده و پس از اعلام موافقت طبق ائین نامه انجمن های علمی شروع به فعالیت نمایند که کار و فعالیت انها علمی و در برخی موارد می باشد.شامل برگزاری مسابقات و همایشهای علمی و دوره های اموزشی خارج از سر فصل دروس و برپائی سخنرانی های علمی.که اکنون دانشگاه سیستان و بلوچستان 43انجمن علمی دانشجوئی فعال دارد.

 

کارشناس انجمن های علمی

سیدمصطفی اسلامی طباطبایی

 

تلفن: 115-31132941
فکس:
پست الکترونیک: