معاونین اسبق فرهنگی و اجتماعی


معاونین اسبق فرهنگی و اجتماعی

معاونین اسبق

نام و نام خانوادگی تاریخ
دکتر احمدرضا کیخای فرزانه 1390/3 لغایت 1391/11
دکتر محمدرضا کیخا 1391/11 لغایت 1394/3
دکتر عبدالحمید بحرپیما 1394/3 لغایت 1395/6
دکتر سیدرضا بلاغت 1395/6 لغایت 1398/1
دکتر ابراهیم نوری 1398/1 تا کنون