بخشنامه ها و آیین نامه ها# فایل تعداد دانلود
1 آیین نامه انتخاب فناور برتر (جدید) 11
2 آیین نامه اعتبار ویژه فناوری (گرنت فناوری) 61
3 آیین نامه مالکیت فکری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری 7
4 دستورالعمل اعطای پایه تشویقی پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه (جدید) 171
5 آیین نامه اعتبار ویژه پژوهشی-گرانت (جدید) 209
6 آیین نامه هسته های پژوهشی(جدید) 18
7 آیین نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی 6
8 طرح همکاریهای بین المللی برای توسعه آموزش (ایسد) 1
9 طرح همکاریهای بین المللی برای توسعه پژوهش کاربردی (ایکارد) 9
10 مصوبه هیات دولت در مورد صدور ضمانت نامه کتبی با امضاء ریاست دانشگاه 9
11 مصوبه هیات دولت در مورد ترک تشریفات مناقصه توسط دانشگاهها 2
12 مصوبه هیات دولت درمورد معافیت دانشگاهها از قانون مالیات بر ارزش افزوده 4
13 آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر سالیانه دانشگاه سیستان و بلوچستان 59
14 آیین نامه ارزیابی مقالات علمی خارجی اعضای هیأت علمی در دانشگاه سیستان و بلوچستان 76
15 آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتي (جدید) 118
16 آيين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاه 148
17 برنامه زمانبندي تقاضاي فرصت مطالعاتي - اعتبار ويژه پژوهشي - پايه تشويقي پژوهشي - طرح پژوهشي 35
18 آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتي (قدیمی) 25