فرم ها# فایل تعداد دانلود
1 فرم درخواست عضويت در کمیته ملي استاندارد های ایزو 2
2 قرارداد اصلی طرح پژوهشی برون دانشگاهی بین کارفرما و نماینده دانشگاه 10
3 قرارداد داخلی طرح پژوهشی برون سازمانی بین مجری و معاونت پژوهشی 13
4 قرارداد مجری طرح پژوهشی برون سازمانی با همکاران طرح 28
5 اطلاعات حقوقی دانشگاه مورد نیاز جهت عقد قرارداد پژوهشی برون سازمان 10
6 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی کاربردی مساله محور 8
7 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی برون دانشگاهی 3
8 معرفی دانشجو برای صدور معرفی نامه همکاری 239
9 فرم درخواست ثبت نام اضطراری دانشجو در سامانه کارآموزی 81
10 فرم ارزیابی کارآموزی دانشجو توسط صنعت 117
11 فرم پیشنهاد طرح به سازمان برق منطقه ای استان 0
12 فرم پیشنهاد طرح اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان 2
13 فرم کوتاه پيشنهادنامه طرح هاي پژوهشي بهزیستی 0
14 فرم ثبت نام انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت 4
15 فرم ثبت نام اعضاء افتخاری انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت 8