معرفی

shahreki

مدیر دفتر ارتباط با صنعت

دکتر سید امیر اسعد فاطمی

دکترای مکانیک سنگ

شماره تلفن: 31136238-054

پست الکترونیکی: afatemi@eng.usb.ac.ir

 

 

                                         

شرح وظايف:

 

 

 

 

كارشناس دفتر ارتباط با صنعت

فاطمه فطرتي

كارشناس مديريت دولتي

شماره تلفن: 31136225-054

پست الکترونیکی: diyananik@yahoo.com

 

شرح وظايف:

 • پیگیری امور مربوط به خاتمه طرح های پژوهشی (مفاصا حساب، مالیات، ... )
 • پیگیری امور مالی و حسابداری طرح های پژوهشی
 • صدور معرفی نامه های همکاری پژوهشی برای دانشجویان 
 • امور مربوط به کارآموزی
 • پیگیری امور مربوط به پژوهشکده ها
 • آماده سازی ویژه نامه و گاهنامه های چاپ شده دفتر ارتباط با صنعت

 

 

 

   

كارشناس دفتر ارتباط با صنعت

پریسا سارانی نخعی

كارشناس ادبیات انگلیسی، کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

شماره تلفن: 31136225-054

پست الکترونیکی: pari.nakhaeii@gmail.com

                                      

شرح وظايف:

 • دريافت اولويت هاي پژوهشي سازمانهاي دولتي و مراكز صنعتي و ارائه آن به واحدهاي مربوطه
 • ارسال پیشنهادات طرح های پژوهشی و پیگیری وضعیت طرح ها
 •  امور مربوط به قراردادهای طرح های پژوهشی
 • انجام امور محول و پيگيري مكاتبات جهت برگزاري جلسات با مديران و كارشناسان بخش های مختلف خارج از دانشگاه
 • پيگيري اجراي تفاهم نامه های پژوهشی 
 • امور مربوط به حمایت از  پايان نامه/ رساله دانشجويان تحصیلات تکمیلی
 • مديريت صفحه اینترنتی دفتر ارتباط با صنعت در سايت دانشگاه و پست الکترونیکی دفتر