ریاست

رئیس مجتمع فناوری و نو آوری

دکتر حسین معین خواه

 

تلفن: ۳۱۱۳۶۴۴۷ -۰۵۴
فکس: ۳۱۱۳۶۱۴۷ -۰۵۴
پست الکترونیک:  hmoein@eng.usb.ac.ir
وب سایت : www.itcusb.ir