ضریب تأثیر مجلات(IF)# فایل تعداد دانلود
1 JCR 2015 171
2 JCR 2014 78