ضریب تأثیر مجلات(IF)    # فایل تعداد دانلود
    1 JCR 2015 256
    2 JCR 2014 107