ضریب تاثیر متوسط مجلات ( MIF )    # فایل تعداد دانلود
    1 MIF 2015 404
    2 MIF2014 43