مدیریت امور پژوهشی


مدیریت امور پژوهشی

ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان

دكتر محمد رضا سهرابی

 

تلفن: 33۴۳۱۰۷۰
فکس: 33۴۳۱۰۷۰
پست الکترونیک: Sohrabi@hamoon.usb.ac.ir

 
 
كليه امور به فعاليتهاي علمي و پژوهشي اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه در زمينه هاي اجراي طرحهاي تحقيقاتي دانشگاهي( داخلي، ملي، استاني، سفارشي) ، امور همايشهاي علمي داخل و خارج از كشور، فرصت مطالعاتي داخل و خارج، امور مربوط به تشويق چاپ مقالات و ... بر اساس آيين نامه هاي مصوب شوراي پژوهشي و شوراي دانشگاه زير نظر حوزه مديريت امور پژوهشي انجام گرفته و مورد حمايت مادي و معنوي قرار مي گيرد.

 

 

شرح وظايف :

 

 • امور مربوط به شركت و ارائه مقاله اعضاي هيأت علمي دانشگاه در همايش هاي علمي داخل و خارج از كشور
 • امور مربوط به كليه طرحها و دوره هاي تحقيقاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه
 • امور مربوط به دوره هاي تحقيقاتي كوتاه مدت و بلند مدت مدعوين خارج از دانشگاه در دانشگاه سيستان و بلوچستان
 • امور مربوط به مقالات چاپ شده اعضاي هيأت علمي در مجلات داخلي و بين المللي
 • تهيه آمارهاي مختلف مربوط به مديريت امور پژوهشي جهت ارائه به سازمان هاي مرتبط خارج از دانشگاه
 • تنظيم و تدوين پيش نويس دستورالعمل ها، آيين نامه ها و مقررات پژوهشي: دانشگاه و ارائه آن به شوراي پژوهشي دانشگاه جهت تصويب و اجرا
 • امور مربوط به اعطاي سالانه اعتبار ويژه پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه
 • تنظيم و اجراي مراسم هفته پژوهش
 • تهيه و تنظيم كارنامه پژوهشي سالانه دانشگاه
 • امور مربوط به انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه
 • امور مربوط به تشويق مقالات منتشره اعضاي هيأت علمي دانشگاه
 • امور مربوط به برگزاري همايشهاي ملي و بين المللي