هفته پژوهش


هفته پژوهش

شعار هفته ی پژوهش

پژوهش هدفمند، فناوری ارزش آفرین، در خدمت تولید ملی


اسامی روزهای هفته پژوهش و فناوری سال 1397

شنبه

1397/9/24

روز پژوهش، فناوری، مدرسه و دانشگاه

یک شنبه

1397/9/25

روز پژوهش، فناوری و رسانه

دوشنبه

1397/9/26

روز پژوهش، فناوری و چالش های ملی

سه شنبه

1397/9/27

روز پژوهش، فناوری، علوم انسانی و هنر

چهارشنبه

1397/9/28

روز پژوهش، فناوری و مسؤلیت های اجتماعی

پنج شنبه

1397/9/29

روز پژوهش، فناوری و تعاملات بین المللی