پذیرش دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش در این ترم تحصیلی پایان یافته است.