دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 13 آبان 1396

آگهی استخدام نیروی قراردادی ویژه داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و از محل مجوز مصوبه دستور بیست و هفتم صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه مورخ 95/12/11 جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در دانشکده صنعت و معدن تعداد 2 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و گزینش بصورت قرارداد انجام کار معین استخدام می نماید.

دانلود فایل آگهی استخدام ثبت نام

عنوان در صفحه اصلی