دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 04 مهر 1397

ابقاء معاونین پشتیبانی ،پژوهشی و طرح و توسعه دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، درقسمتی از  این احکام آمده است:

انتظار می رود با توکل به خداوند سبحان ماموریت و وظایف آن حوزه را برپایه قوانین ، سیاست ها و در چارچوب برنامه ها و جایگاه تشکیلاتی مصوب به انجام رسانید.

بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی ، مبانی علمی وراهبردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جلب همکاری همه مدیران ، اعضاء هیئت علمی وکارکنان گرامی ، نقش شایسته در ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه و تربیت آینده سازان میهن اسلامی مان ایفاء نمایید.

توفیق جنابعالی رادر انجام ماموریت محوله از در گاه ایزد منان مسالت دارد.

عنوان در صفحه اصلی: ابقاء معاونین پشتیبانی ،پژوهشی وطرح وتوسعه دانشگاه