اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق کنترل

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق کنترل

تاریخ دفاع رساله دکتری: یک شنبه 1397/10/5

نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری:  حمید فصیح

استاد راهنما: دکتر سید سعید توکلی افشاری، دکتر جعفر صادقی

عنوان رساله دکتری: طراحی کنترل کننده زمان گسسته متمرکز برای سامانه های چند ورودی و چند خروجی غیرمربعی بر اساس الگوریتم فیلتر کالمن تغییر یافته

رشته و گرایش: مهندسی برق کنترل

داوران: دکتر ناصر پریز، دکتر فرهاد شهرکی، دکتر میرمحمد خلیلی پور، دکتر پوریا جعفری

امتیاز به خبر :