اخبار و اطلاعیه

تمدید مهلت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استعداد درخشان بدون شرکت در آزمون ورودی در مهر ماه 98

به اطالع دانشجویان کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان که واجد شرایط پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد می باشند و اسامی آنان در فراخوان قبلی که در صفحه ی اول وب سایت دانشگاه درج شده است، می رساند جهت تحویل مدارک و درخواست تا روز شنبه مورخ 1398/02/21 به گروه استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است که تاریخ فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

امتیاز به خبر :