اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

نمایندگی « انجمن علوم و مهندسی منابع آب » به عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران اعطاء گردید

نمایندگی « انجمن علوم و مهندسی منابع آب » به عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران اعطاء گردید

نمایندگی انجمن علوم و مهندسی منابع آب در استان سیستان و بلوچستان  به دکتر هاشمی منفرد عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه اعطاء  گردید.

 برابر مفاد آئین نامه تشکیل و فعالیت نمایندگی های انجمن علوم و مهندسی منابع آب مصوب هشتمین دوره هیئت مدیره و موافقت هیئت مدیره انجمن ، در جلسه هشتم اردیبهشت ماه 98 نمایندگی انجمن علوم و مهندسی منابع آب در استان سیستان و بلوچستان به دکتر سید امین آرمان هاشمی منفرد عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان اعطاء گردید.

از مهمترین فعالیت های این نمایندگی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-  تشکیل دفتر انجمن در گروه مهندسی عمران در دانشگاه سیستان و بلوچستان .

-  تلاش برای ارائه راه حل مسائل و چالش های کشور در زمینه منابع آب با انجام امور آموزشی ، پژوهشی  و مشاوره ای .

- پذیرش عضویت در نمایندگی در راستای توسعه نیروهای مشخص.

- همکاری با نهادهای اجرایی در زمینه طرح ها و برنامه های منابع آب.

- ارائه خدمات آموزشی و کارگاه های تخصصی در حوزه فعالیت نمایندگی.

- تشکیل گردهمایی های علمی و نشست های تخصصی با مجوز هیئت مدیره انجمن.

 

امتیاز به خبر :