اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

بازدید دوره ای هیأت نظارت و ارزیابی تضمین کیفیت استانی

بازدید دوره ای هیأت نظارت و ارزیابی تضمین کیفیت استانی

 هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ 98/03/20 بهمراه دبیر هیأت استانی  و دو نفر از کارشناسان این دبیرخانه اقدام به بازدید از مراکز و مؤسسات آموزش عالی شهرستان زابل و زهک ( دانشگاه فرهنگیان ،دانشکده علوم قرآنی، مرکز جامع علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور زهک ) نمودند.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط